ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


คูณเลขเร็วโดยวิธีคูณสั้น

วิดีโอสอนเทคนิคการคูณสั้น

ผู้ชม 135,427 ผู้ลงคะแนน 96 คะแนนเฉลี่ย 5

จำสูตรคูณทุกคู่อย่างเป็นอิสระต่อกัน

ปัจจัยแรกที่ช่วยให้คูณเลขเร็วคือการจำสูตรคูณแต่ละคู่ได้อย่างแม่นยำ และจำแต่ละคู่อย่างเป็นอิสระต่อกัน สามารถเรียกใช้ได้ทันที เช่น ต้องการคำตอบของ 8 x 6 ต้องบอกคำตอบได้ทันทีว่า 48

นักเรียนที่ท่องสูตรคูณแบบเรียงลำดับ เมื่อถึงเวลานำมาใช้ไม่สามารถเข้าถึงคู่ที่ต้องการได้ทันที ต้องไล่เรียงตามลำดับตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่ต้องการ เช่น ต้องการหาคำตอบของ 8 x 6 ต้องไล่ตั้งแต่
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
จนถึง 8x6 = 48 จึงจะได้ผลคูณเป็น 48

การท่องสูตรคูณในลักษณะนี้ แม้จำสูตรคูณได้ทั้งหมดก็ไม่ช่วยให้คูณเลขได้เร็ว เพราะไม่สามารถเข้าถึงคู่ที่ต้องการได้ทันที หากต้องการคูณเลขเร็วสิ่งแรกที่ต้องทำคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจำสูตรคูณ โดยฝึกจำสูตรคูณเป็นคู่ ๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน สามารถเข้าถึงได้ทันที

นักเรียนสามารถฝึกได้โดยใช้เกมลูกโป่งซึ่งทำหน้าที่สุ่มสูตรคูณทีละคู่ แบบไม่เรียงลำดับ เพื่อทดสอบความจำของนักเรียน ขอให้นักเรียนตอบทันทีที่เห็นโจทย์ อย่าใช้วิธีไล่สูตรคูณตามลำดับ

แม้ในระยะแรกนักเรียนจะตอบผิด ๆ ถูก ๆ แต่ขอให้ฝึกต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนชิน หลังจากนั้นนักเรียนก็จะจำสูตรคูณได้ทุกคู่ อย่างเป็นอิสระ เหมือนจำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคำ

วิธีคูณยาว

ก่อนเริ่มวิธีคูณสั้น ขอทบทวนวิธีคูณยาวก่อน จากนั้นจะเสนอวิธีคูณสั้นโดยเปรียบเทียบกับวิธีคูณยาวที่นักเรียนคุ้นเคย การเปรีบเทียบกับสิ่งที่คุ้นเคยจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างนี้เป็นการหาคำตอบของ 21 x 13 โดยวิธีคูณยาว
ตัวคูณคือ 13 แยกคูณทีละหลัก
เริ่มจาก นำ 3 ไปคูณตัวตั้งคือ 21 โดยคูณทีละหลัก
3 x 1 = 3 ใส่ผลคูณคือ 3
3 x 2 = 6 ใส่ผลคูณคือ 6
1 x 1 = 1 ใส่ผลคูณคือ 1
1 x 2 = 2 ใส่ผลคูณคือ 2


หาผลบวกของหลักหน่วย

3 + 0 = 3

ใส่ผลบวกคือ 3


หาผลบวกของหลักสิบ

6 + 1 = 7

ใส่ผลบวกคือ 7
หาผลบวกของหลักร้อย

2 + 0 = 2

ใส่ผลบวกคือ 2

วิธีคูณสั้น

ตัวอย่างที่ 1

21 x 13 = ?

การคูณสั้นเริ่มจากวางตัวตั้ง,
ตัวคูณ และคำตอบ(ผลคูณ)
ไว้ในบรรทัดเดียวกัน
ตีช่องไว้ 3 ช่อง
สำหรับใส่คำตอบซึ่งเป็นเลข 3 ตัว ได้แก่
ตัวหลัง(หลักหน่วย)
ตัวกลาง(หลักสิบ)
ตัวหน้า(หลักร้อย)

หาคำตอบทีละตัวโดยเริ่มจากตัวหลัง
ตัวหลังของคำตอบได้จาก
คูณตัวหลังของตัวตั้งกับตัวหลังของตัวคูณ
1 x 3 = 3

หาคำตอบของตัวหลาง

โดยจับคู่คูณ 2 คู่ แล้วนำผลคูณมาบวกกัน

เริ่มจากคู่แรกคือ คู่นอก
คูณตัวหน้าของตัวตั้งกับตัวหลังของตัวคูณ
2 x 3 = 6

คู่ที่สองคือ คู่ใน

คูณตัวหลังของตัวตั้งกับตัวหน้าของตัวคูณ
1 x 1 = 1

นำผลคูณของทั้งสองคู่มาบวกกัน
6 + 1 = 7
ได้เป็นตัวกลางของคำตอบ

ตัวหหน้าของคำตอบ
ได้จากการคูณตัวหน้าของตัวตั้งกับตัวหน้าของตัวคูณ
2 x 1 = 2


ตัวอย่างที่ 2

24 x 53 = ?

ตัวหลังและตัวกลางของคำตอบต้องเป็นเลขหลักเดียว
ถ้าคูณแล้วได้เลข 2 หลักต้องทดไปหลักถัดไป
ส่วนตัวหน้าเป็นเลข 2 หลักได้
ตัวอย่างนี้แสดงกรณีที่มีการทดไปหลักถัดไป
ตัวหลังของคำตอบคือ 4 x 3 = 12 ใส่ 2 ทด 1

หาคำตอบของตัวหลาง
โดยจับคู่คูณ 2 คู่ แล้วนำผลคูณมาบวกกัน
เริ่มจากคู่แรกคือคู่นอก 2 x 3 = 6

คู่ที่สองคือ คู่ใน 4 x 5 = 20

นำผลคูณของทั้งสองคู่มาบวกกัน
และบวกตัวเลขที่ทดมาจากตัวหลังอีก 1
6 + 20 + 1 = 27
ใส่ 7 ที่ตัวกลาง แล้วทด 2 ไปตัวหน้า

ตัวหหน้าของคำตอบ
ได้จากการคูณตัวหน้าของตัวตั้งกับตัวหน้าของตัวคูณ
แล้วบวกตัวเลขที่ทดมาจากตัวกลาง
( 2 x 5 ) + 2 = 10 + 2 = 12

การวางตำแหน่งตัวตั้ง ตัวคูณ และ ผลคูณตามรูปแบบที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกับการคูณยาว เมื่อเข้าใจหลักการคูณสั้นแล้ว จะจัดวางตำแหน่งใหม่เพื่อให้กระชับขึ้น และกำหนดกฏเกณฑ์ให้ง่ายในการคำนวณและรองรับการคูณเลขมากกว่า 2 หลัก

ตัวอย่างที่ 3

67 x 53 = ?

ใส่ 0 ไว้หน้าตัวตั้งเท่ากับจำนวนหลักของตัวคูณ

ตัวอย่างนี้ใส่ 0 ไว้หน้าตัวตั้ง 2 ตัวเพราะตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

วางผลคูณไว้ใต้ตัวตั้ง
ผลคูณแต่ละหลักจะตรงกับหลักของตัวตั้งที่ใช้ในการหาผลคูณ

คำตอบแต่ละหลักได้จากการจับคู่ของตัวเลข 2 คู่
คู่แรกคือคู่นอก เกิดจากตัวตั้งที่อยู่เหนือตำแหน่งคำตอบจับคู่กับตัวสุดท้ายของตัวคูณ
ตามตัวอย่างนี้คู่นอกคือ 7 x 3 = 21
คู่ที่สองคือคู่ใน เกิดจากตัวตั้งที่อยู่ถัดไปทางขวาของคู่แรกจับคู่กับตัวคูณที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของคู่แรก
คู่ในคือ 0 x 5 = 0
นำผลคูณของสองคู่มาบวกกัน 21 + 0 = 21
ถ้าได้เป็นเลขสองหลักให้ใส่หลักหน่วยและทดหลักสิบไปตำแหน่งถัดไป
ใส่ 1 ที่ตำแหน่งแรกของคำตอบ(หลักหน่วย) แล้วทด 2 ไปหลักถัดไป

เลื่อนตำแหน่งตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (เลื่อนไปทางซ้าย)
คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
คู่นอกคือ 6 x 3 = 18
คู่ในคือ 7 x 5 = 35
นำผลคูณของสองคู่มาบวกกัน 18 + 35 = 53
นำ 2 ที่ทดมาจากหลักทางขวามาบวกด้วย 53 + 2 = 55
ใส่ 5 แล้วทด 5 ไปหลักถัดไป

เลื่อนตำแหน่งตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (เลื่อนไปทางซ้าย)
คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
คู่นอกคือ 0 x 3 = 0
คู่ในคือ 6 x 5 = 30
นำผลคูณของสองคู่มาบวกกัน 0 + 30 = 30
นำ 5 ที่ทดมาจากหลักทางขวามาบวกด้วย 30 + 5 = 35
ใส่ 5 แล้วทด 3 ไปหลักถัดไป
เลื่อนตำแหน่งตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (เลื่อนไปทางซ้าย) คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
คู่นอกคือ 0 x 3 = 0
คู่ในคือ 0 x 5 = 0
นำผลคูณของสองคู่มาบวกกัน 0 + 0 = 0
นำ 3 ที่ทดมาจากหลักทางขวามาบวกด้วย 0 + 3 = 3
ใส่ 3 ที่ตำแหน่งสุดท้ายของคำตอบ

ณ ตำแหน่งสุดท้าย ตัวตั้งเป็น 0
ดังนั้นผลคูณของคู่นอก และคู่ในเป็น 0
คำตอบของตำแหน่งสุดท้ายคือเลขที่ทดมาจากตำแหน่งก่อนตำแหน่งสุดท้าย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเลื่อนไปถึงตำแหน่งสุดท้าย ณ ตำแหน่งก่อนตำแหน่งสุดท้าย
ให้ใส่ผลบวกทั้งหมดคือ 35 โดยไม่ต้องทด


คำตอบของ 67 x 53 คือ 3551

วิธีคูณสั้นตามตัวอย่างนี้สามารถประยุกต์ใช้กับตัวตั้งกี่หลักก็ได้ จำนวนหลักของตัวตั้งที่มากขึ้นหมายถึง จำนวนคู่นอก คู่ในที่ต้องคำนวณมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 4

627 x 53 = ?

เนื่องจากตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก ดังนั้นใส่ 00 หน้าตัวตั้ง
เริ่มจากคู่นอกคือตัวขวาสุดของตัวตั้ง(หลักหน่วย)และตัวขวาสุดของตัวคูณ(หลักหน่วย)
ผลคูณของคู่นอกคือ 7 x 3 = 21
ผลคูณของคู่ในคือ 0 x 5 = 0
นำผลคูณของคู่นอกและคู่ในมาบวกกัน 21 + 0 = 21
คำตอบหลักแรกคือ 1 ทด 2 ไปหลักถัดไป

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักสิบ)
คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 2 x 3 = 6
ผลคูณของคู่ในคือ 7 x 5 = 35
นำผลคูณของคู่นอกและคู่ในมาบวกกัน 6 + 35 = 41
บวกด้วย 2 ที่ทดมาจากหลักหน่วย 41 + 2 = 43
ใส่ 3 ที่หลักสิบของคำตอบ แล้วทด 4 ไปหลักถัดไป(หลักร้อย)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักร้อย)
คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 6 x 3 = 18
ผลคูณของคู่ในคือ 2 x 5 = 10
นำผลคูณของคู่นอกและคู่ในมาบวกกัน 18 + 10 = 28
บวกด้วย 4 ที่ทดมาจากหลักสิบ 28 + 4 = 32
ใส่ 2 ที่หลักร้อยของคำตอบ แล้วทด 3 ไปหลักถัดไป(หลักพัน)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักพัน)
คู่ในถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 0 x 3 = 0
ผลคูณของคู่ในคือ 6 x 5 = 30
นำผลคูณของคู่นอกและคู่ในมาบวกกัน 0 + 30 = 30
บวกด้วย 3 ที่ทดมาจากหลักร้อย 30 + 3 = 33
ตำแหน่งถัดไปคือตำแหน่งสุดท้าย
ดังนั้นสามารถใส่ 33 ที่คำตอบ

627 x 53 = 33231วิธีคูณสั้นสามารถใช้คูณตัวเลขทศนิยมได้ โดยนำจุดทศนิยมออกจากตัวตั้งและตัวคูณ จากนั้นดำเนินการคูณตามกฏข้างต้น (คูณจำนวนเต็ม) หลังจากคูณเสร็จแล้วให้ใส่จุดทศนิยมกลับไปที่คำตอบ จำนวนตำแหน่งทศนิยมของคำตอบเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งรวมกับจำนวนตำแหน่ง ทศนิยมของตัวคูณ

ตัวอย่างที่ 5

62.71 x 45.3 = ?

นำจุดทศนิยมออกจากตัวตั้งและตัวคูณ นั่นคือหาผลคูณของ 6271 x 453

เนื่องจากตัวคูณเป็นเลข 3 หลัก
ดังนั้นใส่ 0 หน้าตัวตั้ง 3 ตัวคือ 000
จำนวนคู่ที่คูณกันเท่ากับจำนวนหลักของตัวคูณ
ดังนั้นในตัวอย่างนี้จะมี 3 คู่ คือ คู่นอก คู่กลาง และคู่ใน
เริ่มจากคู่นอกคือตัวขวาสุดของตัวตั้ง(หลักหน่วย)และตัวขวาสุดของตัวคูณ(หลักหน่วย)
ผลคูณของคู่นอกคือ 1 x 3 = 3
ผลคูณของคู่กลางคือ 0 x 5 = 0
ผลคูณของคู่ในคือ 0 x 4 = 0
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 3 + 0 + 0 = 3
หลักแรก(หลักหน่วย)ของคำตอบ คือ 3

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักสิบ)
คู่กลาง และคู่ใน ถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 7 x 3 = 21
ผลคูณของคู่กลางคือ 1 x 5 = 5
ผลคูณของคู่ในคือ 0 x 4 = 0
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 21 + 5 + 0 = 26
ใส่ 6 ที่หลักสิบของคำตอบ แล้วทด 2 ไปหลักถัดไป(หลักร้อย)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักร้อย)
คู่กลาง และคู่ใน ถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 2 x 3 = 6
ผลคูณของคู่กลางคือ 7 x 5 = 35
ผลคูณของคู่ในคือ 1 x 4 = 4
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 6 + 35 + 4 = 45
แล้วบวกด้วย 2 ซึ่งทดมาจากหลักสิบ 45 + 2 = 47
ใส่ 7 ที่หลักร้อยของคำตอบ แล้วทด 4 ไปหลักถัดไป(หลักพัน)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักพัน)
คู่กลาง และคู่ใน ถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 6 x 3 = 18
ผลคูณของคู่กลางคือ 2 x 5 = 10
ผลคูณของคู่ในคือ 7 x 4 = 28
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 18 + 10 + 28 = 56
แล้วบวกด้วย 4 ซึ่งทดมาจากหลักร้อย 56 + 4 = 60
ใส่ 0 ที่หลักพันของคำตอบ แล้วทด 6 ไปหลักถัดไป(หลักหมื่น)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักหมื่น)
คู่กลาง และคู่ใน ถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 0 x 3 = 0
ผลคูณของคู่กลางคือ 6 x 5 = 30
ผลคูณของคู่ในคือ 2 x 4 = 8
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 0 + 30 + 8 = 38
แล้วบวกด้วย 6 ซึ่งทดมาจากหลักพัน 38 + 6 = 44
ใส่ 4 ที่หลักหมื่นของคำตอบ แล้วทด 4 ไปหลักถัดไป(หลักแสน)

เลื่อนตัวตั้งของคู่นอกไปหลักถัดไป (หลักแสน)
คู่กลาง และคู่ใน ถูกเลื่อนตามไปด้วย
ผลคูณของคู่นอกคือ 0 x 3 = 0
ผลคูณของคู่กลางคือ 0 x 5 = 0
ผลคูณของคู่ในคือ 6 x 4 = 24
นำผลคูณของสามคู่มารวมกัน 0 + 0 + 24 = 24
แล้วบวกด้วย 4 ซึ่งทดมาจากหลักหมื่น 24 + 4 = 28
ตำแหน่งถัดไปเป็นตำแหน่งสุดท้าย
ดังนั้นให้ใส่ 28 ที่คำตอบ

6271 x 453 = 2840763
ตัวตั้งมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัวคูณมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ดังนั้นคำตอบมีทศนิยม 2 + 1 = 3 ตำแหน่ง
ใส่ทศนิยมกลับไปที่ตัวตั้ง ตัวคูณ และคำตอบ
ดังนั้น 62.71 x 45.3 = 2840.763

จำนวนคู่ที่คูณกันเท่ากับจำนวนหลักของตัวคูณ ยิ่งตัวคูณมีจำนวนหลักมาก จำนวนคู่ก็จะมากตาม ทำให้มีตัวเลขที่ต้องคำนวณ และทดไปหลักถัดไปมาก ปัญหานี้แก้ไขได้โดยนำวิธีคูณซ้ายขวา เข้ามาช่วย

เกมช่วยฝึกคูณเลขเร็ว

เกมลูกโป่งเป็นเกมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนฝึกความเร็วในการคูณเลขในใจ ตัวเกมทำหน้าที่สร้างโจทย์คูณเลขและเฉลยคำตอบ โดยผู้เล่นสามารถกำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์ให้เหมาะกับความสามารถของตัวเอง

เริ่มตั้งแต่กำหนดให้เกมสร้างโจทย์คูณเลขที่ตัวตั้งและตัวคูณเป็นเลขหลักเดียวอยู่ในช่วง 2 - 9 เพื่อทบทวนความแม่นยำในการจำสูตรคูณ แม่ 2 ถึงแม่ 9

สูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 เพียงพอสำหรับการคูณเลขทุกจำนวน เพราะการคูณเลขหลายหลักทำโดยคูณทีละหลัก สิ่งสำคัญอยู่ที่การจำสูตรคูณต้องจำได้แม่นยำและรวดเร็ว

หลักจากจำสูตรคูณทุกคู่ได้อย่างแม่นยำแล้ว ให้เพิ่มระดับความยากของโจทย์ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อฝึกความชำนาญในการคูณ

... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมลูกโป่ง ...

พัฒนาทักษะการคูณ

การรู้เทคนิคการคูณช่วยให้คูณเลขได้เร็ว แต่ถ้าไม่ฝึกปฏิบัติจะคูณเลขได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เพราะการคูณเร็วส่วนหนึ่งมาจาก ทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาฝึก

ขอแนะนำให้ใช้เวลาว่างช่วงเดินทางบนท้องถนนสำหรับฝึก โดยใช้ ตัวเลขในแผ่นป้ายทะเบียนรถที่วิ่งอยู่รอบตัวเราเป็นโจทย์ การฝึกแบ่งเป็น 2 ระดับ

ฝึกระดับ 1
เป็นการฝึกความแม่นยำในการจำสูตรคูณ โดยเฉพาะผู้ที่จำสูตรคูณแบบเรียงลำดับ ต้องฝึกระดับ 1 มาก ๆ เพื่อให้สามารถจำสูตรคูณแบบแต่ละคู่เป็นอิสระต่อกัน

วิธีฝึก นำตัวเลขในทะเบียนรถมาคูณกัน เริ่มจากคูณเลข 2 ตัว เช่น 3 x 8, 8 x 2 ฯลฯ จากนั้นเพิ่มเป็น 3 ตัว เช่น 3 x 8 x 2 และเพิ่มเป็น 4 ตัวตามลำดับ

การคูณเลข 4 ตัว
ในทางกฤษฏีคูณตัวไหนก่อนหลังก็ได้คำตอบในขั้นสุดท้ายเท่ากัน
แต่ในทางปฏิบัติการเลือกคูณตัวไหนก่อนมีผลต่อความยากง่ายไม่เท่ากัน

ตัวอย่างนี้ควรเลือก 8 x 5 ก่อน เพราะได้ผลคูณเป็น 40
ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 0 จะช่วยให้คูณเลขง่ายในขั้นตอนถัดไป
จากนั้นเลือกคู่ที่เหลือคือ 3 x 3 = 9
คำตอบในขั้นตอนสุดท้ายคือ 40 x 9
ซึ่งเป็นการคูณเลขหลักเดียวคือ 4 x 9 = 36
ส่วนเลข 0 นำมาเติมท้ายโดยไม่ต้องคูณ
ฝึกระดับ 2
ฝึกคูณเลข 2 หลัก โดยแบ่งเลขในแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็น 2 กลุ่ม
สองหลักแรกเป็นตัวตั้ง
สองหลักหลังเป็นตัวคูณ เช่น 38 x 21
จากนั้นหาผลคูณโดย วิธีคูณสั้น
เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว จะพบว่าการคูณเลขสองหลัก ในใจเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้


ผู้ชม 135,428 ผู้ลงคะแนน 96 คะแนนเฉลี่ย 5
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.