ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนลบเศษส่วน


ผู้ชม 3,441 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา ลบเศษส่วน หน้า 3


จำนวนคละ - จำนวนคละ

ตัวอย่างที่ 9 เศษส่วนตัวตั้ง > เศษส่วนตัวลบ

3fraction 3 over 4 - 1fraction 4 over 4 = ?

integerintegerintegerfraction 3 over 4 - integerfraction 1 over 4 = integerintegerfraction 2 over 4
3fraction 3 over 4
-
1fraction 1 over 4
=
2fraction 2 over 4

3fraction 3 over 4 - 1fraction 4 over 4
=
(3 - 1) + (fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4 )
=
2 + (fraction 2 over 4 )
=
2fraction 2 over 4
ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
=
2fraction 1 over 2
=
2fraction 1 over 2

สรุป การลบจำนวนคละ ด้วยจำนวนคละ
กรณีที่เศษส่วนตัวตั้ง มีค่ามากกว่า เศษส่วนตัวลบ ให้ทำ 3 ขั้นดังนี้

1) หาผลลบของจำนวนเต็ม
2) หาผลลบของเศษส่วน
3) คำตอบ = ตัวเลขจากขั้นที่ 1 บวก ตัวเลขจากขั้นที่ 2
คำตอบ = (จำนวนเต็มตัวตั้ง - จำนวนเต็มตัวลบ) + (เศษส่วนตัวตั้ง - เศษส่วนตัวลบ)


ตัวอย่างที่ 10 เศษส่วนตัวตั้ง < เศษส่วนตัวลบ

3fraction 1 over 4 - 1fraction 3 over 4 = ?

integerintegerintegerfraction 1 over 4 - integerfraction 3 over 4 integerintegerfraction 4 over 4fraction 1 over 4 - integerfraction 3 over 4 = integerfraction 2 over 4
3fraction 1 over 4
-
1fraction 3 over 4
2fraction 5 over 4
-
1fraction 3 over 4
=
1fraction 2 over 4

เนื่องจากเศษส่วนตัวตั้ง มีค่าน้อยกว่า เศษส่วนตัวลบ ( fraction 1 over 4 < fraction 3 over 4) จึงไม่พอลบ ต้องยืมจำนวนเต็มมา 1
แปลง 1 ที่ยืมมาให้เป็นเศษส่วน 1 = fraction 4 over 4

เศษส่วนตัวตั้งตัวใหม่ =
fraction 4 over 4 + fraction 1 over 4
= fraction 5 over 4
= fraction 5 over 4

จำนวนเต็มของตัวตั้งคือ 3
ถูกยืมไป 1 จึงเหลือ 3 - 1 = 2


(3fraction 1 over 4) - 1fraction 3 over 4
=
( 2 + 1 + fraction 1 over 4) - 1fraction 3 over 4
=
( 2 + fraction 4 over 4 + fraction 1 over 4) - 1fraction 3 over 4
=
( 2 + fraction 5 over 4) - 1fraction 3 over 4
=
( 2 + fraction 5 over 4) - 1fraction 3 over 4
=
2fraction 5 over 4 - 1fraction 3 over 4
=
( 2 - 1) + (fraction 5 over 4 - fraction 3 over 4)
=
1 + fraction 2 over 4
=
1 + fraction 2 over 4
=
1fraction 2 over 4
ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
=
1fraction 1 over 2

สรุป การลบจำนวนคละ ด้วยจำนวนคละ
กรณีที่เศษส่วนตัวตั้ง มีค่าน้อยกว่า เศษส่วนตัวลบ ให้ทำ 7 ขั้นดังนี้

1) ขอยืม 1 มาจากจำนวนเต็มของตัวตั้ง มีผลให้จำนวนเต็มของตัวตั้งมีค่าลดลง 1
2) แปลง 1 ที่ยืมมาให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน
3) นำเศษส่วนที่ได้ในขั้นที่ 2 ไปบวกกับเศษส่วนของตัวตั้งได้ผลบวกเป็นเศษเกิน
4) นำจำนวนเต็มที่ได้ในขั้นที่ 1 และเศษเกินในขั้นที่ 3 มาเขียนรวมกันเป็นจำนวนคละ
เนื่องจาก เศษส่วนของจำนวนคละที่ได้ในขั้นที่ 4 เป็นเศษเกิน จึงมากพอที่จะลบ
5) หาผลลบของจำนวนเต็ม
6) หาผลลบของเศษส่วน
7) คำตอบ = ตัวเลขจากขั้นที่ 5 บวก ตัวเลขจากขั้นที่ 6
คำตอบ = (จำนวนเต็มตัวตั้ง - จำนวนเต็มตัวลบ) + (เศษส่วนตัวตั้ง - เศษส่วนตัวลบ)

ขั้นที่ 1 - 4 คือการทำเศษส่วนตัวตั้งให้มีค่ามากกว่า เศษส่วนตัวลบ
ขั้นที่ 5 - 7 คือการลบจำนวนคละด้วยจำนวนคละ กรณีที่เศษส่วนตัวตั้งมีค่ามากกว่า เศษส่วนตัวลบ


ตัวอย่างที่ 11

5fraction 3 over 4 - 2fraction 7 over 8 = ?

fraction 3 over 4 และ fraction 7 over 8 เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน จึงจะนำมาลบกันได้

ทำส่วน "4" ให้เป็นส่วน "8" โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2
5fraction 3 over 4 - 2fraction 7 over 8
=
5fraction 6 over 8 - 2fraction 7 over 8
=
5fraction 6 over 8 - 2fraction 7 over 8
เนื่องจาก เศษส่วนตัวตั้ง < เศษส่วนตัวลบ
fraction 6 over 8 < fraction 7 over 8
จึงต้องยืม 1 มาจากจำนวนเต็มของตัวตั้ง
=
( 4 + 1 + fraction 6 over 8) - 2fraction 7 over 8
=
( 4 + fraction 8 over 8 + fraction 6 over 8) - 2fraction 7 over 8
=
( 4 + fraction 14 over 8) - 2fraction 7 over 8
=
( 4 + fraction 14 over 8) - 2fraction 7 over 8
=
4fraction 14 over 8 - 2fraction 7 over 8
=
( 4 - 2 ) + (fraction 14 over 8 - fraction 7 over 8)
=
2 + (fraction 7 over 8)
=
2 + fraction 7 over 8
=
2fraction 7 over 8


ลำดับการคำนวณ

สามารถคิดเลขให้ได้คำตอบเร็วขึ้นโดยจัดลำดับการคำนวณใหม่เพื่อให้คำนวณตัวเลขน้อยลง
โจทย์เลขที่มีบวกและลบอยู่ด้วยกัน ทำบวกก่อน หรือทำลบก่อน ก็ได้คำตอบเท่ากัน แต่การทำลบก่อน ช่วยทอนตัวเลขให้น้อยลง จึงคำนวณได้เร็วขึ้น ทุกครั้งที่ยืม 1 จากจำนวนเต็มไปแปลงเป็นเศษส่วน จะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน ซึ่งเป็นตัวตั้งที่เพียงพอสำหรับการลบเสมอ จึงขอแนะนำให้นำเศษส่วนของตัวลบไปลบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนก่อน เพื่อทอนตัวเลขให้น้อยลง การคำนวณในขั้นถัดไปจึงง่ายขึ้น ทำให้คิดเลขได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการคิดเลขผิด

ตัวอย่างที่ 12

7fraction 3 over 5 - 3fraction 5 over 6 = ?

fraction 3 over 5 และ fraction 5 over 6 เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน จึงจะนำมาลบกันได้

ไม่สามารถทำส่วน "5" ให้เป็นส่วน "6"
จึงต้องทำส่วน "5" และส่วน "6" เป็น ค.ร.น. ของ 5 และ 6

ค.ร.น. ของ 5 และ 6 คือ 30
ทำส่วน "5" ให้เป็นส่วน "30" โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 6
ทำส่วน "6" ให้เป็นส่วน "30" โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วย 5

7fraction 3 over 5 - 3fraction 5 over 6
=
7fraction 18 over 30 - 3fraction 25 over 30
=
7fraction 18 over 30 - 3fraction 25 over 30
เศษส่วนตัวตั้ง < เศษส่วนตัวลบ จึงต้องยืม 1 มาจากจำนวนเต็มของตัวตั้ง
=
( 6 + 1 + fraction 18 over 30) - 3fraction 25 over 30
=
( 6 + fraction 30 over 30 + fraction 18 over 30) - 3fraction 25 over 30
=
6 + (fraction 30 over 30 - fraction 25 over 30) + fraction 18 over 30 - 3
=
6 + (fraction 5 over 30 ) + fraction 18 over 30 - 3
=
6 + fraction 5 over 30 + fraction 18 over 30 - 3
=
( 6 - 3 )+ ( fraction 5 over 30 + fraction 18 over 30 )
=
3+ fraction 23 over 30
=
3+ fraction 23 over 30
=
3fraction 23 over 30


หน้าที่ผ่านมา ลบเศษส่วน หน้า 3
  
ผู้ชม 3,442 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.