ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนลบเศษส่วน


ผู้ชม 6,597 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา ลบเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป


จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้

ตัวอย่างที่ 3

1 - fraction 1 over 4 = ?

integer - fraction 1 over 4 fraction 4 over 4 - fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4
1 - fraction 1 over 4 fraction 4 over 4 - fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4
หั่นหมูปิ้ง 1 ไม้เป็น 4 ชิ้นเท่าๆกัน
เพื่อให้แต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากับชิ้นที่ต้องการลบออก
(ทำส่วนของตัวตั้งให้เท่ากับส่วนของตัวลบ)


ตัวอย่างที่ 4

3 - fraction 1 over 4 = ?

integerintegerinteger - fraction 1 over 4 integerintegerfraction 4 over 4 - fraction 1 over 4 = integerintegerfraction 3 over 4
3 - fraction 1 over 4
2fraction 4 over 4
- fraction 1 over 4 =
2fraction 3 over 4

นำหมูปิ้งเพียง 1 ไม้ไปหั่นเป็น 4 ชิ้นเท่าๆกัน เพื่อให้แต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากับชิ้นที่ต้องการลบออก
ไม่ต้องหั่นทั้ง 3 ไม้ เพราะหั่นเพียง 1 ไม้ ได้ 4 ชิ้นก็พอลบแล้ว
มีหมูปิ้ง 3 ไม้เต็ม แบ่งไปหั่นเป็นชิ้นเล็ก 1 ไม้ เหลือหมูปิ้ง = 3 - 1 = 2 ไม้เต็ม
คำตอบ = 2 ไม้เต็ม + เศษที่เหลือจากการลบ

3 - fraction 1 over 4
=
(3 - 1) + (fraction 4 over 4 - fraction 1 over 4)
=
2 + (fraction 3 over 4)
=
2fraction 3 over 4

ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจความหมายของการลบเศษส่วนได้ดี
แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถใส่ภาพประกอบลงในโจทย์ทุกข้อ
จึงขอสรุปความเข้าใจจากภาพประกอบนี้ เป็นขั้นตอนการลบเลขเศษส่วน
เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้คำนวณโจทย์ข้ออื่น ๆ
และนำไปต่อยอดสำหรับโจทย์คำนวณที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

สรุป การลบจำนวนเต็มด้วยเศษส่วนแท้ ทำ 4 ขั้นดังนี้
1) ลดจำนวนเต็มลง 1 เพื่อนำจำนวนเต็ม 1 จำนวนไปสร้างป็นเศษส่วน
2) เศษส่วนที่สร้างจากจำนวนเต็มจะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วน
และตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของตัวลบ
3) นำเศษส่วนของตัวลบ ไปลบกับเศษส่วนที่สร้างจากจำนวนเต็ม
4) คำตอบ = ตัวเลขจากขั้นที่ 1 บวก ตัวเลขจากขั้นที่ 3
คำตอบ = (จำนวนเต็ม - 1) + (เศษส่วนที่สร้างจากจำนวนเต็ม - เศษส่วนที่เป็นตัวลบ)


ตัวอย่างที่ 5

7 - เศษ 5 ส่วน 9 = ?

1) ลดจำนวนเต็มลง 1 เพื่อนำจำนวนเต็ม 1 จำนวนไปสร้างป็นเศษส่วน

7 - เศษ 5 ส่วน 9 =
( 7 - 1 ) + 1 - เศษ 5 ส่วน 9
=
6 + 1 - เศษ 5 ส่วน 9

2) เศษส่วนที่สร้างจากจำนวนเต็มเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วน
และตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของตัวลบ


= 6 + เศษ 9 ส่วน 9 - เศษ 5 ส่วน 9

3) นำเศษส่วนของตัวลบ ไปลบกับเศษส่วนที่สร้างจากจำนวนเต็ม

= 6 + เศษ 4 ส่วน 9
= 6 เศษ 4 ส่วน 9


ตัวอย่างที่ 6

5 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 3 ส่วน 4 - เศษ 1 ส่วน 6 = ?

ค.ร.น.ของ 3, 4 และ 6 คือ 12 จึงทำตัว 'ส่วน' ของเศษส่วนทุกจำนวนเป็น 12

5 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 3 ส่วน 4 - เศษ 1 ส่วน 6
=
5 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 3 ส่วน 4 - เศษ 1 ส่วน 6
=
5 - เศษ 8 ส่วน 12 - เศษ 9 ส่วน 12 - เศษ 2 ส่วน 12
=
4 + 1 - เศษ 8 ส่วน 12 - เศษ 9 ส่วน 12 - เศษ 2 ส่วน 12
=
4 + เศษ 12 ส่วน 12 - เศษ 8 ส่วน 12 - เศษ 9 ส่วน 12 - เศษ 2 ส่วน 12
=
4 - เศษ 7 ส่วน 12
=
3 + 1 - เศษ 7 ส่วน 12
=
3 + เศษ 12 ส่วน 12 - เศษ 7 ส่วน 12
=
3 + เศษ 5 ส่วน 12
=
3เศษ 5 ส่วน 12


จำนวนเต็ม - จำนวนคละ

จำนวนคละประกอบด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วน
เมื่อนำจำนวนคละไปลบจำนวนเต็มให้ทำ 2 ข้้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 นำ 'จำนวนเต็ม' ของจำนวนคละไปลบ 'จำนวนเต็ม' ที่เป็นตัวตั้ง
ขั้นที่ 2 นำ 'เศษส่วน' ของจำนวนคละไปลบ 'จำนวนเต็ม' ที่เหลือจากขั้นที่ 1ตัวอย่างที่ 7

5 - 2เศษ 1 ส่วน 3 = ?

5 - 2เศษ 1 ส่วน 3
=
5 - ( 2 + เศษ 1 ส่วน 3 )

ขั้นที่ 1 นำ 'จำนวนเต็ม' ของจำนวนคละ
ไปลบ 'จำนวนเต็ม' ที่เป็นตัวตั้ง


=
(5 - 2) - เศษ 1 ส่วน 3
=
3 - เศษ 1 ส่วน 3

ขั้นที่ 2 นำ 'เศษส่วน' ของจำนวนคละ
ไปลบ 'จำนวนเต็ม' ที่เหลือจากขั้นที่ 1


=
2 + 1 - เศษ 1 ส่วน 3
=
2 + เศษ 3 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 3
=
2 + เศษ 2 ส่วน 3
=
2เศษ 2 ส่วน 3


จำนวนเต็ม - เศษเกิน

'เศษเกิน' มีความหมายเหมือนจำนวนคละ การหาคำตอบจึงทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 แปลง 'เศษเกิน' เป็นจำนวนคละ
วิธีที่ 2 ลบจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน ซึ่งจะต้องลบมากกว่า 1 ครั้ง


ตัวอย่างที่ 8

7 - เศษ 5 ส่วน 3 = ?

วิธีที่ 1 แปลง 'เศษเกิน' เป็นจำนวนคละ

เศษ 5 ส่วน 3 = 1เศษ 2 ส่วน 3

7 - เศษ 5 ส่วน 3
=
7 - 1เศษ 2 ส่วน 3
=
6 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + 1 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + เศษ 3 ส่วน 3 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + เศษ 1 ส่วน 3
=
5เศษ 1 ส่วน 3


วิธีที่ 2 ลบจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน

7 - เศษ 5 ส่วน 3
=
6 + 1 - เศษ 5 ส่วน 3
=
6 + เศษ 3 ส่วน 3 - เศษ 5 ส่วน 3
=
6 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + 1 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + เศษ 3 ส่วน 3 - เศษ 2 ส่วน 3
=
5 + เศษ 1 ส่วน 3
=
5เศษ 1 ส่วน 3

ข้อสังเกต

ถ้าตัวลบเป็นเศษเกินที่ 'ตัวเศษ' มีค่ามากกว่า 'ตัวส่วน' หลายเท่า
การใช้วิธีที่ 2 จะต้องลบหลายครั้ง ซึ่งใช้เวลามากกว่าวิธีที่ 1 เช่น

7 - เศษ 17 ส่วน 3 = ?

โจทย์ข้อนี้ควรใช้วิธีที่ 1 แปลง 'เศษเกิน' เป็น 'จำนวนคละ'

หน้าที่ผ่านมา ลบเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 6,598 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.