ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนบวกเศษส่วน


ผู้ชม 5,629 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา บวกเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป


บวกเศษส่วน ด้วยเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

fraction 2 over 4 + เศษ 1 ส่วน 4 = ?

เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 1 ใน 4 ชิ้น = เนื้อหมู 3 ใน 4 ชิ้น
เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 1 ส่วน 4 = เศษ 3 ส่วน 4
เศษส่วนทั้ง 2 จำนวน มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงว่าเนื้อหมูแต่ละชิ้นที่อยู่ในไม้ที่ 1 และ ไม้ที่ 2 มีขนาดเท่ากัน
นำเนื้อหมู 2 ชิ้นจากไม้ที่ 1 และนำเนื้อหมู 1 ชิ้นจากไม้ที่ 2 มาเสียบรวมกันไว้ในไม้ที่ 3
ไม้ที่ 3 มีเนื้อหมู 2 + 1 = 3 ชิ้น

ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า การบวกเลขเศษส่วนจะบวกเฉพาะตัวเศษ
ตัวส่วน ทำหน้าที่เพียงบอกขนาดของชิ้นเนื้อหมู ไม่ถูกใช้ในการคำนวณ

บวกเศษส่วนด้วย เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 = ?
เศษส่วน 2 จำนวนนี้บวกกันโดยตรงไม่ได้ เพราะตัวส่วนไม่เท่ากัน บอกให้รู้ว่าเนื้อหมูแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เท่ากัน

เนื้อหมู 2 ใน  4 ชิ้น + เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น = ?
นำเนื้อหมู 2 ชิ้นใหญ่

ไปบวกกับเนื้อหมู 4 ชิ้นเล็ก

ได้เนื้อหมูทั้งหมดเท่าใด ?

ตัวตั้งมีหน่วยเป็น "ชิ้นใหญ่"
ตัวบวกมีหน่ายเป็น "ชิ้นเล็ก"
ผลบวกมีหน่วยเป็นอะไร ?

2 + 4 = 6 ?

แม้ว่าจะสามารถหาผลบวกของ 2 + 4 = 6 แต่เลข 6 ไม่สื่อความหมาย เพราะไม่ใช่ 6 ชิ้นใหญ่ และไม่ใช่ 6 ชิ้นเล็ก

ต้องปรับขนาดของชิ้นให้เท่ากันก่อนที่จะนำมาบวกกัน
การปรับขนาดของชิ้นให้เท่ากันคือการทำตัวส่วนให้เท่ากันวิธีที่ 1 หั่นชิ้นใหญ่แต่ละชิ้นเป็นชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเท่าๆกัน

แปลงตัวส่วนจาก "4" เป็น "8" โดย คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2
คูณ เศษ 2 ส่วน 4 ด้วย 2 = เศษ 4 ส่วน 8

เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 4 ส่วน 8 ดังนั้น เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 4 ส่วน 8 + เศษ 4 ส่วน 8 = fraction 8 over 8 = เศษ 8 ส่วน 8 = 1

หั่นชิ้นใหญ่แต่ละชิ้นออกเป็นชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเท่าๆกัน เนื้อหมูเศษ 2 ส่วน 4 ชิ้น = เนื้อหมู เศษ 4 ส่วน 8 ชิ้น

ดังนั้น เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น เนื้อหมู  4 ใน 8 ชิ้น + เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น = เนื้อหมู 8 ใน  8 ชิ้น countableได้ผลบวกเป็นหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 4 ส่วน 8 + เศษ 4 ส่วน 8 = เศษ 8 ส่วน 8 1


วิธีที่ 2 ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น

แปลงตัวส่วนจาก "8" เป็น "4" โดย หารทั้งเศษและส่วนด้วย 2

หาร เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 2 = เศษ 2 ส่วน 4
เศษ 4 ส่วน 8 = เศษ 2 ส่วน 4 ดังนั้น เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 4 ส่วน 4 = fraction 4 over 4 = 1

ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น = เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น

ดังนั้น เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น = เนื้อหมู 4 ใน 4 ชิ้น countableได้ผลบวกเป็นหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 4 ส่วน 4 1


วิธีที่ 3 ต่อชิ้นเล็กขนาดต่างกันให้เป็นชิ้นใหญ่ที่มีขนาดเท่ากัน

ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น

แปลงตัวส่วนจาก "4" เป็น "2" โดย หารทั้งเศษและส่วนด้วย 2

หาร เศษ 2 ส่วน 4 ด้วย 2 = เศษ 1 ส่วน 2

ต่อชิ้นเล็ก 4 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น

แปลงตัวส่วนจาก "8" เป็น "2" โดยหารทั้งเศษและส่วนด้วย 4

หาร เศษ 4 ส่วน 8 ด้วย 4 = เศษ 1 ส่วน 2
เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 1 ส่วน 2 และ เศษ 4 ส่วน 8 = เศษ 1 ส่วน 2 ดังนั้น เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 1 ส่วน 2 + เศษ 1 ส่วน 2 = fraction 2 over 2 = เศษ 2 ส่วน 2 = 1

เนื่องจาก ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น = เนื้อหมู 1 ใน 2 ชิ้น
ต่อชิ้นเล็ก 4 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น = เนื้อหมู 1 ใน 2 ชิ้น

ดังนั้น เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 4 ใน 8 ชิ้น เนื้อหมู 1 ใน 2 ชิ้น + เนื้อหมู 1 ใน 2 ชิ้น = เนื้อหมู 2 ใน 2 ชิ้น countableได้ผลบวกเป็นหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
เศษ 2 ส่วน 4 + เศษ 4 ส่วน 8 เศษ 1 ส่วน 2 + เศษ 1 ส่วน 2 = เศษ 2 ส่วน 2 1

ไม่ว่าจะใช้ วิธีที่ 1, วิธีที่ 2 หรือ วิธีที่ 3 ก็ได้คำตอบเท่ากันคือได้ผลบวกเป็นหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม

ทั้ง 3 วิธีมีสิ่งที่เหมือนกันคือ "ปรับตัวส่วนให้เท่ากัน"

ขั้นตอนการบวกเศษส่วน
1) ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากัน โดยคูณ หรือ หาร ทั้งเศษและส่วนด้วยเลขตัวเดียวกัน
2) เมื่อตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาบวกกัน
3) ตัวส่วนไม่ได้ใช้ในการคำนวณ
4) คำตอบเป็นเลขเศษส่วน ซึ่งมี ตัวเศษเท่ากับผลบวกในขั้นตอนที่ 2)
ตัวส่วนของคำตอบเท่ากับตัวส่วนของตัวตั้ง หรือตัวส่วนของตัวบวก ซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกัน
5) ถ้าได้คำตอบเป็นเศษเกิน ให้แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ


หน้าที่ผ่านมา บวกเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 5,630 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ภาชนะที่มีความจุไม่เท่ากัน
ขนาดของตัวเศษ
หน้า 2 บวกเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
บวกเศษส่วนด้วย ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 3 จำนวนเต็ม + เศษส่วน
จำนวนเต็ม + จำนวนคละ
จำนวนคละ + เศษส่วน
จำนวนคละ + จำนวนคละ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.