ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


โจทย์ปัญหาสมการ

สารบัญ
หน้า 1 เตรียมความพร้อม
หน้า 2 อ่านโจทย์ 2 รอบเพื่อวิเคราะห์และ
สร้างประโยคสัญลักษณ์
หน้า 3 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 4 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 5 ความรู้เฉพาะเรื่อง

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 59,402 ผู้ลงคะแนน 46 คะแนนเฉลี่ย 4


โจทย์ปัญหาสมการ หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนต้องเรียนเรื่อง พีชคณิตพื้นฐาน และ เทคนิคการแก้สมการ
ก่อนที่จะเรียนเรื่อง "โจทย์ปัญหาสมการ" เพราะต้องใช้ความรู้และความเข้าใจจากสองหัวข้อนี้เพื่อนำมาต่อยอดในการทำโจทย์ปัญหาสมการ ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนสองหัวข้อนี้ หรือยังเรียนไม่เข้าใจ ขอให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่ที่ส่วนหัวของบทเรียนนี้

เตรียมความพร้อม
ก่อนทำโจทย์ปัญหาสมการ


โจทย์ปัญหาสมการ เป็นข้อสอบที่ใช้ทดสอบการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การทำข้อสอบโจทย์ปัญหาสมการ ต้องใช้ทักษะในเรื่องต่อไปนี้

1) อ่านจับใจความ
โจทย์ปัญหาสมการอยู่ในลักษณะคำบรรยาย โจทย์บรรยายเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้ แล้วมีคำถาม ให้หาคำตอบ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ หากนักเรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความ จะไม่เข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่โจทย์กำหนดให้ หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง ทำให้หาคำตอบไม่ได้ หรือหาได้แต่เป็นคำตอบที่ผิด

2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโจทย์
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโจทย์ ซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกความสัมพันธ์ทุกอย่าง ดังนั้น นักเรียนต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เอง ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์มาจากพื้นความรู้เฉพาะเรื่อง เช่น

โจทย์กำหนดให้ A, B และ C เป็นมุมภายในของสามเหลี่ยม

นักเรียนต้องรู้ว่า A + B + C = 180°
(ผลบวกมุมภายในสามมุมของสามเหลี่ยมเท่ากับ 180 องศา)

ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้บรรยายไว้ในโจทย์ แต่เป็นพื้นความรู้ที่นักเรียนต้องมีเพื่อใช้ร่วมกับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่โจทย์กำหนดให้

3) พีชคณิตพื้นฐาน
นักเรียนต้องสามารถนำความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ได้มาเขียนในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับพีชคณิต ในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ เพื่อนำไปแก้สมการ

4) วิธีแก้สมการ
ประโยคสัญลักษณ์ หรือสมการที่สร้างขึ้นประกอบด้วยตัวแปรและตัวเลข นักเรียนต้องเข้าใจหลักการแก้สมการ เพื่อหาค่าตัวแปรในประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นคำตอบของโจทย์ปัญหา

สิ่งที่เป็นปัญหากับนักเรียนมากที่สุดคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และการเขียนประโยคสัญลักษณ์ เพราะเนื้อหาส่วนนี้มีความหลากหลาย และมีระดับความซับซ้อนแตกต่างกันตามโจทย์แต่ละข้อ

บทเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และเขียนประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่นำไปสู่คำตอบของโจทย์ปัญหา


โจทย์ปัญหาสมการ หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 59,402 ผู้ลงคะแนน 46 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 เตรียมความพร้อม
หน้า 2 อ่านโจทย์ 2 รอบเพื่อวิเคราะห์และ
สร้างประโยคสัญลักษณ์
หน้า 3 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 4 ตัวอย่างข้อสอบ
หน้า 5 ความรู้เฉพาะเรื่อง

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 4 (เรขาคณิต)
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.